De Canadian Task Force on Adolescents and Young Adults with Cancer werd in 2008 opgericht met als missie ervoor te zorgen dat Canadezen van AYA-leeftijd met kanker en AYA-overlevenden van kanker snelle, billijke toegang hebben tot de beste zorg, en om onderzoek op te zetten en te ondersteunen om identificeren hoe hun gezondheidsresultaten en kwaliteit van leven kunnen worden geoptimaliseerd.Na een onderzoek van bestaande diensten, en in overleg met overlevenden, gezondheidswerkers en beleidsmakers, identificeerde de Task Force zorgprincipes, prioritaire kwesties voor onderzoek en het opstellen van resultaatstatistieken, en strategieën voor het doorvoeren van verandering die zijn ontworpen om de resultaten en kwaliteit van leven van dit specifieke cohort van patiënten en overlevenden met unieke ontwikkelingsbehoeften. De zes brede aanbevelingen benadrukken de behoefte aan psychosociale, overlevings-, palliatieve en medische zorg die geschikt is voor de leeftijd, evenals onderzoek om ongelijkheden in de zorg die aan deze groep wordt geboden ten opzichte van zowel jongere als oudere kankerpatiënten te verhelpen. Verbeterde zorg voor deze groep zal individuen in staat stellen hun volledige potentieel als productieve, functionerende leden van de samenleving te bereiken, en zal economische en andere maatschappelijke voordelen opleveren. The Canadian Task Force on Adolescents and Young Adults with Cancer was established in 2008 with a mission to ensure that AYA-aged Canadians with cancer and AYA survivors of cancer have prompt, equitable access to the best care, and to establish and support research to identify how their health outcomes and quality of life can be optimized.Following a survey of existing services, and in consultation with survivors, healthcare professionals, and policy makers, the Task Force identified principles of care, priority issues for research and the establishment of outcome metrics, and strategies for implementing change that are designed to improve the outcomes and quality of life of this specific cohort of patients and survivors with unique developmental needs.The six broad recommendations highlight the need for age-appropriate psychosocial, survivorship, palliative, and medical care as well as research to redress inequities in the care provided to this group relative to both younger and older cancer patients. Improved care for this group will enable individuals to reach their full potential as productive, functioning members of society, and will provide economic and other societal benefits.