Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in de resultaten van de behandeling van kanker bij kinderen. De vooruitgang was en is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen kinderoncologische professionals, niet alleen binnen één land, maar in alle of de meeste centra in veel landen.

Een van de voorwaarden om vergelijkbare resultaten en gemeenschappelijke resultaten te verkrijgen, is dat elk van de centra die deelnemen aan klinische proeven moet voldoen aan bepaalde vereisten, zowel wat betreft de infrastructuur voor medische diagnostiek als wat betreft de gebruikelijke werkpraktijken van gezondheidswerkers. Tijdens het ontwikkelen van de resultaten die zijn uitgevoerd door multicenter, multinationale klinische onderzoeken, werden af ​​en toe significante verschillen opgemerkt in therapeutische effecten.

Er is nog een bijkomend probleem geconstateerd: de financiële situatie van de behandelinstellingen waarin kinderoncologische afdelingen opereren. Gezondheidsmanagers zoeken naar oplossingen om de kosten te verlagen en pediatrische oncologieafdelingen worden vaak op dezelfde manier behandeld als andere pediatrische afdelingen. De normen die op deze afdelingen vereist zijn, garanderen niet de goede werking van pediatrische oncologieafdelingen, aangezien jonge patiënten die wegens kanker in het ziekenhuis worden opgenomen, afhankelijk zijn van en behoefte hebben aan intensieve zorg en constant toezicht.

Daarom werd het concept van gemeenschappelijke normen voor afdelingen kinderoncologie vastgesteld. Dit alles in overweging nemend, besloot het bestuur van SIOP Europe, de European Society for Pediatric Oncology, in mei 2008 een rapport op te stellen over de huidige stand van zaken en normen van kinderoncologische centra in Europa.

Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld en verstuurd naar de vertegenwoordigers van kinderoncologen in alle Europese landen. Op basis van de resultaten van de enquête was de raad van bestuur van SIOPE van mening dat de organisatie van een conferentie de essentiële ‘volgende stap’ was in de voorbereiding van een ontwerpdocument, getiteld Europese normen voor zorg voor kinderen met kanker”.