“Het doel van de richtlijn is om de overgang van kinderzorg naar zorgvoorzieningen voor volwassenen voor chronisch zieke adolescenten en jongvolwassenen of nazorg na een ernstige ziekte multidisciplinair te structureren en te standaardiseren. gespecialiseerde medische zorg gedurende de kwetsbare levensfase van de adolescentie tot in de jongvolwassenheid. Door een goede voorbereiding uiterlijk vanaf het begin van de puberteit moeten ook adolescenten met somatische aandoeningen het vermogen verwerven om zelfstandig met hun ziekte om te gaan. Dit moet de morbiditeit en mortaliteit op volwassen leeftijd verminderen en verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Een succesvolle transitie is dus niet alleen belangrijk voor de jonge patiënten en hun families, maar ook relevant in termen van gezondheidseconomie. Deze richtlijn is bedoeld om ervoor te zorgen dat transitiediensten een vast onderdeel zijn van gezondheidszorg voor chronisch zieke adolescenten en jongvolwassenen en veilig worden gefinancierd door betalers. Adolescenten in nazorg na een ernstige ziekte, zoals na een hematologische of oncologische ziekte of na een orgaantransplantatie, zijn formeel niet chronisch ziek en ervaren zichzelf vaak ook niet als zodanig. Niettemin is regelmatige multidisciplinaire opvolging belangrijk. The aim of the guideline is to structure and standardize the transition from pediatric care to adult medical care facilities for chronically ill adolescents and young adults or those in follow-up care after a serious illness in a multidisciplinary manner.This is intended to ensure continuous specialized medical care throughout the vulnerable life phase of adolescence and into young adulthood. Through good preparation from the onset of puberty at the latest, adolescents with somatic diseases should also acquire the ability to manage their disease independently. This should reduce morbidity and mortality in adulthood and improve quality of life and social participation. Thus, a successful transition is not only important for young patients and their families but also relevant in terms of health economics.This guideline is intended to help ensure that transition services are a regular part of health care for chronically ill adolescents and young adults and are securely funded by payers. Adolescents in follow-up care after a serious illness, such as after a haematological or oncological disease or after an organ transplant, are not formally chronically ill and often do not experience themselves as such. Nevertheless, regular multidisciplinary follow-up is important.The guideline provides 18 recommendations, based on the results of a systematic search of scientific literature and a consensus process of relevant professional societies as well as patient representatives. For each recommendation, the underlying evidence, the strength of the recommendation as well as the consensus found is presented.