Deze studie onderzoekt de ernst van participatiebarrières bij patiënten die pediatrische posterieure fossa-tumoren (PFT) vele jaren na de behandeling overleven. In het verleden hebben etiologische studies naar nadelige resultaten zich voornamelijk gericht op pathobiologische risicofactoren. De huidige analyse heeft tot doel het belang van Gemiddeld 10 jaar na de diagnose werden de educatieve en sociale problemen van 42 patiënten die pediatrische PFT overleefden (gemiddelde leeftijd 17 jaar) bevraagd met behulp van een zelf opgestelde vragenlijst volgens de Psychosocial Resource-Orientated Assessment (PREDI). belemmeringen werden gedefinieerd door zelf- en/of proxy-gerapporteerde problemen op school of in relaties met leeftijdsgenoten. Dienovereenkomstig werden de kinderen en adolescenten ingedeeld in groepen van adequate en beperkte participatie. Vervolgens identificeerde de studie mogelijke pathobiologische (behandelingstype, hydrocephalus, tumor terugval, geslacht, leeftijd bij diagnose, epileptische aanvallen en cerebellaire mutisme) en omgevingsfactoren (opvoeding van ouders en moeder, broers en zussen, hoofdtaal, discrepanties tussen persoonlijke en omgevingswaarden, regelmatige lichaamsbeweging en privé-leefruimte) risicofactoren en onderzocht of patiënten met voldoende en beperkte deelname verschilden in het aantal risicofactoren. Bijna tien jaar na de behandeling ondervond tweederde van de patiënten onderwijs- en/of sociale problemen. Patiënten met beperkte participatie werden vaker geassocieerd met omgevingsfactoren zoals een laag opleidingsniveau van de moeder, broers en zussen, andere hoofdtaal dan Duits, discrepanties tussen maatschappelijke en persoonlijke waarden en onregelmatige fysieke activiteit, evenals de pathobiologische risicofactoren behandelingstype, hydrocephalus, tumor terugval, cerebellair mutisme en epileptische aanvallen. Deze variabelen maakten significant onderscheid tussen patiënten met en zonder beperkte participatie. Beperkte deelname aan patiënten die worden behandeld voor pediatrische PFT is gebruikelijk. Naast pathobiologische factoren spelen ook omgevingsrisicofactoren een grote rol bij belemmeringen voor onderwijs en sociale participatie. Dit benadrukt het feit dat alleen het beschouwen van pathobiologie niet voldoende is bij het onderzoeken van risicofactoren voor het ontstaan van late gevolgen. Toekomstige etiologische studies moeten een biopsychosociaal perspectief aannemen. This study investigates the severeness of participation barriers in patients surviving paediatric posterior fossa tumours (PFT) many years after treatment. In the past, aetiological studies on adverse outcome have primarily focused on pathobiological risk factors. The current analysis aims to investigate the importance of environmental variables.On average, 10 years after diagnosis, the educational and social difficulties of 42 patients surviving paediatric PFT (mean age 17 years) were inquired about using a self-constructed questionnaire following the Psychosocial Resource-Orientated Assessment (PREDI). Educational or social participation barriers were defined by self-and/or proxy-reported difficulties in school or in peer relationships. Accordingly, the children and adolescents were categorized into groups of adequate and limited participation. Subsequently, the study identified potential pathobiological (treatment type, hydrocephalus, tumour relapse, gender, age at diagnosis, seizures and cerebellar mutism) and environmental (parental and maternal education, siblings, main language, discrepancies between personal and environmental values, regular physical activity and private living space) risk factors and investigated whether patients with adequate and limited participation differed in the number of risk factors.Almost one decade after treatment, two-thirds of patients experienced educational and/or social difficulties. Patients with limited participation were more frequently associated with environmental factors such as low maternal education degree, siblings, a main language other than German, discrepancies between societal and personal values and irregular physical activity, as well as the pathobiological risk factors treatment type, hydrocephalus, tumour relapse, cerebellar mutism and seizures. These variables significantly discriminated between patients with and without limited participation. Limited participation in patients treated for paediatric PFT is common. Next to pathobiological, also environmental risk factors play a major role in educational and social participation barriers.This highlights the fact that solely considering pathobiology is not sufficient when investigating risk factors for the emergence of late sequelae. Future aetiological studies must adopt a biopsychosocial perspective.