(Interview met Monica Nistér, senior professor pathologie en voormalig unitmanager van Barntumörbanken, evenals Johanna Sandgren, doctor in de medische wetenschappen en nieuwe unitmanager van Barntumörbanken.) (Gepubliceerd op 10-02-2021 door Barncancerfonden.) De biobank voor kinderkanker ( Zweeds: Barntumörbanken, BTB) werd 10 jaar geleden (2011) opgericht. Het doel was om monsters van kindertumoren te verzamelen, in de hoop het begrip van tumoren te verbeteren, de diagnostiek en prognose te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Om te beginnen werden alleen monsters van hersentumoren en neuroblastoom verzameld. In 2015 werden ook monsters van andere solide tumoren verzameld. Tegenwoordig worden monsters genomen van meer dan 90% van alle gevallen van solide tumoren. In de overige gevallen zijn de monsters te klein om zowel te doneren als te diagnosticeren. In 2021 had de biobank 900 weefselmonsters verzameld. De biobank voert ook whole genome sequencing uit, waarbij het geheel van het genetisch materiaal als databestanden kan worden gedeeld zodra een onderzoeksproject is goedgekeurd. Met deze gegevens kunnen wetenschappers onderzoeken hoe genetische mutaties ontstaan in bijvoorbeeld signaalroutes in de tumor, en kunnen ze ook subgroepen van tumoren beter begrijpen. Een ander doel is om de database te digitaliseren, een catalogus van beschikbare monsters te maken en onderzoekers in staat te stellen online toegang aan te vragen. Ze zijn op de hoogte van de vraag naar levende monsters van tumoren en kunnen dit materiaal nu ook leveren. The childhood cancer biobank (Swedish: Barntumörbanken, BTB) was established 10 years ago (2011). The goal was to collect samples of child tumours, in hopes of improving understanding of tumours, to improve diagnostics and prognosis, and improve quality of life. To begin with, only samples from brain tumours and neuroblastoma were collected. In 2015, samples from other solid tumours were being collected as well. Today, samples are collected from over of 90 % of all cases of solid tumours. In the remaining cases, the samples are too small to both donate and diagnose. In 2021, the biobank had accumulated 900 tissue samples. The biobank also performs whole genome sequencing, where the entirety of the genetic material can be shared as data files once a research project has been approved. This data could allow scientists to investigate how genetic mutations arise in for instance signal pathways in the tumour, as well as improve understanding of subgroups of tumours. Another goal is to digitize the database, make a catalogue of available samples and enable researchers to apply for access online. They are aware live samples of tumours are sought after and can now supply this material as well.