Onderwijsprestaties en werkgelegenheidsresultaten zijn cruciale indicatoren van de kwaliteit van leven bij overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (CAYA). Deze review is gericht op het verstrekken van een evidence-based klinische praktijkrichtlijn (CPG) met internationaal geharmoniseerde aanbevelingen voor het toezicht op onderwijs- en werkgelegenheidsresultaten bij overlevenden van CAYA-kanker gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 30 jaar. De CPG is ontwikkeld door een multidisciplinair panel onder de paraplu van de International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. Na het evalueren van concordanties en discordanties van 4 bestaande CPG’s, voerden de auteurs een systematisch literatuuronderzoek uit tot en met februari 2021. Ze screenden artikelen op geschiktheid, beoordeelden de kwaliteit en haalden en vatten de gegevens uit de opgenomen artikelen samen. De auteurs formuleerden aanbevelingen op basis van bewijsmateriaal en klinisch oordeel. Er werden 3930 artikelen geïdentificeerd en 83 daarvan, afkomstig uit 17 landen, werden opgenomen. Op groepsniveau hadden overlevenden meer kans op lagere onderwijsprestaties en meer kans om werkloos te zijn dan vergelijkingen. De belangrijkste risicofactoren voor slechte resultaten waren onder meer het krijgen van een primaire diagnose van een tumor in het centrale zenuwstelsel en het ervaren van late effecten. De auteurs bevelen aan dat zorgverleners zich bewust zijn van het risico op onderwijs- en werkproblemen, regelmatig toezicht houden en overlevenden doorverwijzen naar specialisten als er problemen worden vastgesteld. Concluderend presenteert deze review een geharmoniseerde CPG die tot doel heeft evidence-based zorg te faciliteren, onderwijs- en werkgelegenheidsresultaten positief te beïnvloeden en uiteindelijk de ziektelast en behandelingsgerelateerde late nadelige effecten voor overlevenden van CAYA-kankers te minimaliseren. SAMENVATTING VAN LEGGEN: Een multidisciplinair panel heeft richtlijnen ontwikkeld voor het toezicht op onderwijs- en werkgelegenheidsresultaten bij overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Op basis van bewijs dat aantoont dat overlevenden het risico lopen op lagere onderwijsprestaties en werkloosheid, wordt aanbevolen dat alle overlevenden regelmatig worden gescreend op onderwijs- en werkgelegenheidsresultaten. Educational achievement and employment outcomes are critical indicators of quality of life in survivors of childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer. This review is aimed at providing an evidence-based clinical practice guideline (CPG) with internationally harmonized recommendations for the surveillance of education and employment outcomes in survivors of CAYA cancer diagnosed before the age of 30 years.The CPG was developed by a multidisciplinary panel under the umbrella of the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. After evaluating the concordances and discordances of 4 existing CPGs, the authors performed a systematic literature search through February 2021. They screened articles for eligibility, assessed quality, and extracted and summarized the data from included articles. The authors formulated recommendations based on the evidence and clinical judgment. There were 3930 articles identified, and 83 of them, originating from 17 countries, were included.On a group level, survivors were more likely to have lower educational achievement and more likely to be unemployed than comparisons. Key risk factors for poor outcomes included receiving a primary diagnosis of a central nervous system tumour and experiencing late effects. The authors recommend that healthcare providers be aware of the risk of educational and employment problems, implement regular surveillance, and refer survivors to specialists if problems are identified.In conclusion, this review presents a harmonized CPG that aims to facilitate evidence-based care, positively influence education and employment outcomes, and ultimately minimize the burden of disease and treatment-related late adverse effects for survivors of CAYA cancers.LAY SUMMARY: A multidisciplinary panel has developed guidelines for the surveillance of education and employment outcomes among survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer. On the basis of evidence showing that survivors are at risk for lower educational achievement and unemployment, it is recommended that all survivors receive regular screening for educational and employment outcomes.