Obrazovna postignuća i ishodi zapošljavanja kritični su pokazatelji kvalitete života kod preživjelih od raka u djetinjstvu, adolescenta i mlade odrasle osobe (CAYA). Ovaj Cochrane sustavni pregled ima za cilj pružiti smjernicu kliničke prakse temeljene na dokazima (CPG) s međunarodno usklađenim preporukama za nadzor obrazovanja i ishoda zapošljavanja kod preživjelih od raka CAYA dijagnosticiranih prije 30. godine života. CPG je razvio multidisciplinarni panel pod okriljem Međunarodne skupine za usklađivanje smjernica za kasne učinke raka u djetinjstvu. Nakon evaluacije podudarnosti i neskladnosti 4 postojeća CPG-a, autori su proveli sustavno pretraživanje literature do veljače 2021. godine. Provjeravali su članke kako bi ispunjavali uvjete, procjenjivali kvalitetu te izvlačili i saželi podatke iz uključenih članaka. Autori su formulirali preporuke na temelju dokaza i kliničke prosudbe. Identificirano je 3930 članaka, a uključena su 83 članka, od kojih su 83, podrijetlom iz 17 zemalja. Na razini grupe, vjerojatnije je da će preživjeli imati niža obrazovna postignuća i vjerojatnije je da će biti nezaposleni od usporedbi. Ključni čimbenici rizika za loše ishode uključivali su primanje primarne dijagnoze tumora središnjeg živčanog sustava i doživljavanje kasnih učinaka. Autori preporučuju da pružatelji zdravstvenih usluga budu svjesni rizika od obrazovnih problema i problema sa zapošljavanjem, provedu redoviti nadzor i upute preživjele specijalistima ako se utvrde problemi. Zaključno, ovaj cochrane sustavni pregled predstavlja usklađeni CPG koji ima za cilj olakšati skrb temeljenu na dokazima, pozitivno utjecati na obrazovanje i ishode zapošljavanja, te u konačnici smanjiti teret bolesti i kasnih štetnih učinaka povezanih s liječenjem za preživjele od raka CAYA. SAŽETAK LAIKA: Multidisciplinarni panel izradio je smjernice za nadzor obrazovanja i ishoda zapošljavanja među preživjelima od raka u djetinjstvu, adolescentima i mladim odraslim osobama. Na temelju dokaza koji pokazuju da su preživjeli izloženi riziku od nižih obrazovnih postignuća i nezaposlenosti, preporučuje se da svi preživjeli redovito provjeravaju obrazovne ishode i ishode zapošljavanja. Educational achievement and employment outcomes are critical indicators of quality of life in survivors of childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer. This review is aimed at providing an evidence-based clinical practice guideline (CPG) with internationally harmonized recommendations for the surveillance of education and employment outcomes in survivors of CAYA cancer diagnosed before the age of 30 years.The CPG was developed by a multidisciplinary panel under the umbrella of the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. After evaluating the concordances and discordances of 4 existing CPGs, the authors performed a systematic literature search through February 2021. They screened articles for eligibility, assessed quality, and extracted and summarized the data from included articles. The authors formulated recommendations based on the evidence and clinical judgment. There were 3930 articles identified, and 83 of them, originating from 17 countries, were included.On a group level, survivors were more likely to have lower educational achievement and more likely to be unemployed than comparisons. Key risk factors for poor outcomes included receiving a primary diagnosis of a central nervous system tumour and experiencing late effects. The authors recommend that healthcare providers be aware of the risk of educational and employment problems, implement regular surveillance, and refer survivors to specialists if problems are identified.In conclusion, this review presents a harmonized CPG that aims to facilitate evidence-based care, positively influence education and employment outcomes, and ultimately minimize the burden of disease and treatment-related late adverse effects for survivors of CAYA cancers.LAY SUMMARY: A multidisciplinary panel has developed guidelines for the surveillance of education and employment outcomes among survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer. On the basis of evidence showing that survivors are at risk for lower educational achievement and unemployment, it is recommended that all survivors receive regular screening for educational and employment outcomes.