Effectieve communicatie kan de diagnostische nauwkeurigheid vergroten, het begrip van de patiënt en de therapietrouw verbeteren, en de ervaring van gezondheidsdiensten en gezondheidsresultaten verbeteren. Het arts-patiëntoverleg is de basis voor gezondheidsinterventies, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Een vertrouwensrelatie opbouwen met een kind en adolescent verbetert de informatieoverdracht en bevordert een betere socialisatie in de richting van een actieve, autonome patiëntenrol met gezondheidsvaardigheden. Het verbetert de gezondheidsstatus van het kind door zelfbeschikking en zelfredzaamheid, wat op zijn beurt een positief effect heeft op de gezondheid. ondersteuning en hulp bieden bij het herkennen van problemen worden geassocieerd met meer tevredenheid en minder leed voor alle betrokkenen.Maar in hoeverre is excellente communicatie in staat om de duur van de behandeling te verkorten en het aantal toegediende medicijnen te verminderen? Is het mogelijk om de gezondheidsvaardigheden te versterken, de duur van het ziekenhuisverblijf te verkorten en de zorgcomplicaties te verminderen? Hoe kunnen onderwijs en opleiding in betere communicatie met kinderen en adolescenten worden ontwikkeld en geharmoniseerd in de verschillende Europese landen?Kinderen kunnen worden gecoacht om hun rol als gezondheidspartner effectief te ontwikkelen, bovendien moet in de pediatrische training expliciet aandacht worden besteed aan communicatieve vaardigheden. Effectieve communicatieve vaardigheden kunnen worden aangeleerd en geleerd met minimale extra middelen. Zelfs korte trainingsperioden kunnen effectief zijn, door middel van benaderingen als motiverende gespreksvoering en gespecialiseerde training in psychosociale onderwerpen.Dit artikel biedt keuzehulpen om de communicatieve competentie van een kind of adolescent te beoordelen, evenals hun competentie om beslissingen te nemen, en helpt concepten van gezondheid en ziekte te begrijpen, afhankelijk van hun cognitieve, emotionele, sociale, psychologische en fysieke ontwikkeling. Bovendien zijn middelen beschikbaar om de bekwaamheid van de kinderarts te beoordelen. Improving care through better communicationEffective communication can increase diagnostic accuracy, improve patient understanding and adherence to treatment, and enhance the experience of health services and health outcomes.The doctor–patient consultation is the basis for health interventions, regardless of patient age. Building a trusting relationship with a child and adolescent improves information transfer and induces better socialization toward an active autonomous patient role with health literacy. It improves the health status of the child through self-determination and self-efficacy, which in turn has a positive effect of health. Interviewing skills that provide support and help in recognizing problems are associated with increased satisfaction and reduced distress for all persons involved.But to what extent is excellent communication able to shorten the duration of treatment and reduce the number of drugs administered? Is it possible to strengthen health literacy, to decrease the duration of hospital stay, and reduce complications of care? How can education and training in better communication with children and adolescents be developed and harmonized across the various European countries?Children can be coached to effectively develop their role as a health partner, moreover pediatric training should explicitly include communication skills. Effective communication skills can be taught and learned with minimal additional resources. Even short periods of training can be effective, through such approaches as motivational interviewing and specialized training in psychosocial topics.This article provides decision aids to assess a child’s or adolescent’s communication competence as well as their decision-making competence and helps to understand concepts of health and disease depending on their cognitive, emotional, social, psychological and physical development. Moreover, resources to assess the competence of the pediatrician are available.