Comunicarea eficientă poate crește acuratețea diagnosticului, poate îmbunătăți înțelegerea pacientului și aderarea la tratament și poate îmbunătăți experiența serviciilor de sănătate și a rezultatelor medicale. Consultația medic-pacient stă la baza intervențiilor medicale, indiferent de vârsta pacientului. Construirea unei relații de încredere cu un copil și un adolescent îmbunătățește transferul de informații și induce o mai bună socializare către un rol activ de pacient autonom cu alfabetizare în domeniul sănătății. Îmbunătățește starea de sănătate a copilului prin autodeterminare și autoeficacitate, care la rândul său are un efect pozitiv asupra sănătății. Abilitățile de intervievare care oferă sprijin și ajutor în recunoașterea problemelor sunt asociate cu o satisfacție sporită și un stres redus pentru toate persoanele implicate.Dar în ce măsură comunicarea excelentă este capabilă să scurteze durata tratamentului și să reducă numărul de medicamente administrate? Este posibil să se consolideze alfabetizarea în domeniul sănătății, să se reducă durata spitalizării și să se reducă complicațiile asistenței medicale Cum pot fi dezvoltate și armonizate educația și formarea pentru o mai bună comunicare cu copiii și adolescenții în diferitele țări europene?Copiii pot fi instruiți să își dezvolte în mod eficient rolul de partener medical, în plus, pregătirea pediatrică ar trebui să includă în mod explicit abilități de comunicare. Abilitățile de comunicare eficiente pot fi predate și învățate cu resurse suplimentare minime. Chiar și perioadele scurte de pregătire pot fi eficiente, prin abordări precum interviul motivațional și formarea specializată pe teme psihosociale.Acest articol oferă ajutoare de decizie pentru a evalua competența de comunicare a unui copil sau adolescent, precum și competența lor de luare a deciziilor și ajută la înțelegerea conceptelor de sănătate și boală în funcție de dezvoltarea lor cognitivă, emoțională, socială, psihologică și fizică. Mai mult, sunt disponibile resurse pentru evaluarea competenței medicului pediatru. Improving care through better communicationEffective communication can increase diagnostic accuracy, improve patient understanding and adherence to treatment, and enhance the experience of health services and health outcomes.The doctor–patient consultation is the basis for health interventions, regardless of patient age. Building a trusting relationship with a child and adolescent improves information transfer and induces better socialization toward an active autonomous patient role with health literacy. It improves the health status of the child through self-determination and self-efficacy, which in turn has a positive effect of health. Interviewing skills that provide support and help in recognizing problems are associated with increased satisfaction and reduced distress for all persons involved.But to what extent is excellent communication able to shorten the duration of treatment and reduce the number of drugs administered? Is it possible to strengthen health literacy, to decrease the duration of hospital stay, and reduce complications of care? How can education and training in better communication with children and adolescents be developed and harmonized across the various European countries?Children can be coached to effectively develop their role as a health partner, moreover pediatric training should explicitly include communication skills. Effective communication skills can be taught and learned with minimal additional resources. Even short periods of training can be effective, through such approaches as motivational interviewing and specialized training in psychosocial topics.This article provides decision aids to assess a child’s or adolescent’s communication competence as well as their decision-making competence and helps to understand concepts of health and disease depending on their cognitive, emotional, social, psychological and physical development. Moreover, resources to assess the competence of the pediatrician are available.