uropski parlament je 16. februara 2022. usvojio svoje konačne preporuke za sveobuhvatnu i koordiniranu strategiju EU za borbu protiv raka. Fokusira se na prevenciju raka, jednak pristup liječenju raka preko granica i europski pristup rješavanju nestašice lijekova. Ovo usvajanje ove preporuke rezultat je 15 mjeseci procesa konsultacija bez presedana kroz niz javnih saslušanja i razmjena između poslanika, nacionalnih parlamenata, međunarodnih organizacija i stručnjaka.

Youth Cancer Europe, Childhood Cancer International – Europe i mnogi drugi članovi konzorcijuma EU-CAYAS-NET projekta govorili su na javnim raspravama i dali doprinos radu i izvještaju BECA komiteta, posebno se baveći temama mentalnog zdravlja i kvaliteta preživljavanja.

Kao direktan rezultat zagovaračkog rada YCE-a, Izvještaj se po prvi put bavi temama koje su potpuno ignorisane Planom za borbu protiv raka, kao što su — Plodnost: Izvještaj „poziva Komisiju i države članice da planiraju akcije koje promicati, u kontekstu njege i liječenja, veću pažnju na zaštitu plodnosti pacijenata, posebno u slučaju pedijatrijskog i juvenilnog karcinoma” & “snažno poziva države članice da osiguraju da svi pacijenti oboljeli od raka budu u potpunosti informirani o mogućnosti postupaka očuvanja plodnosti prije početka aktivnog liječenja; poziva na razvoj smjernica na razini EU za zdravstvene radnike, kojima bi se definirala dob u kojoj bi pacijenti s rakom trebali biti informirani o dostupnosti procedura reproduktivnog zdravlja; nadalje, potiče države članice osigurati da svi pacijenti oboljeli od raka obuhvaćeni obveznim nacionalnim zdravstvenim osiguranjem budu nadoknađeni za takve usluge od strane nacionalnog zdravstvenog shema osiguranja” — Adolescenti i mladi odrasli kao posebna populacija: Izvještaj „poziva na adolescente i mlade odrasle osobe s rakom da budu prepoznate na EU nivou kao posebna grupa sa specifičnim medicinskim i psihosocijalnim potrebama, te na stvaranje školski programi posvećeni njima”