2022 m. vasario 16 d. Europos Parlamentas priėmė galutines rekomendacijas dėl išsamios ir koordinuotos ES kovos su vėžiu strategijos. Joje daugiausia dėmesio skiriama vėžio prevencijai, vienodoms galimybėms gauti vėžio gydymo paslaugas tarpvalstybiniu mastu ir europiniam požiūriui į vaistų trūkumo problemą. Šių rekomendacijų priėmimas – tai 15 mėn. trukusio precedento neturinčio konsultavimosi proceso, kurio metu vyko vieši svarstymai ir keitimasis nuomonėmis tarp Parlamento narių, nacionalinių parlamentų, tarptautinių organizacijų ir ekspertų, rezultatas.

Organizacijos „Youth Cancer Europe”, „Childhood Cancer International – Europe” ir daugelis kitų projekto EU-CAYAS-NET konsorciumo narių kalbėjo viešuose svarstymuose ir prisidėjo prie BECA komiteto darbų ir ataskaitos rengimo, visų pirma, nagrinėdami psichikos sveikatos ir vėžį išgyvenusių asmenų sveikatos kokybės temas.

YCE advokatūros darbo rezultatas – ataskaitoje pirmą kartą aptartos temos, kurios buvo visiškai ignoruojamos Europos vėžio įveikimo plane, pvz., vaisingumas. Ataskaitoje – „Komisija ir valstybės narės raginamos suplanuoti veiksmus, kuriais būtų skatinama priežiūros ir gydymo kontekste daugiau dėmesio skirti pacientų vaisingumo apsaugai, ypač vaikų ir nepilnamečių vėžio atveju” ir „primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi vėžiu sergantys pacientai būtų išsamiai informuoti apie vaisingumo išsaugojimo procedūrų galimybę prieš pradedant aktyvų gydymą; ragina ES lygmeniu parengti sveikatos priežiūros specialistams skirtas gaires, kuriose būtų apibrėžtas amžius, nuo kurio vėžiu sergantys pacientai turėtų būti informuojami apie galimybę atlikti reprodukcinės sveikatos išsaugojimo procedūras; be to, ragina valstybes nares numatyti, kad visiems vėžiu sergantiems pacientams, apdraustiems privalomuoju nacionaliniu sveikatos draudimu, tokios paslaugos būtų kompensuojamos pagal nacionalines sveikatos draudimo sistemas”: Ataskaitoje „raginama vėžiu sergančius paauglius ir jaunus suaugusiuosius ES lygmeniu pripažinti ypatinga grupe, turinčia specifinių medicininių ir psichosocialinių poreikių, ir sukurti jiems skirtas mokyklų programas”.