Op 16 februari 2022 heeft het Europees Parlement zijn definitieve aanbevelingen aangenomen voor een alomvattende en gecoördineerde EU-strategie ter bestrijding van kanker. Deze strategie is gericht op kankerpreventie, gelijke toegang tot kankerzorg over de grenzen heen en een Europese aanpak voor het aanpakken van geneesmiddelentekorten. Deze goedkeuring van deze aanbeveling is het resultaat van 15 maanden van een ongekend raadplegingsproces via een reeks openbare hoorzittingen en uitwisselingen tussen leden, nationale parlementen, internationale organisaties en deskundigen.

Youth Cancer Europe, Childhood Cancer International – Europe en vele andere leden van het EU-CAYAS-NET-projectconsortium hebben gesproken tijdens openbare hoorzittingen en hebben bijgedragen aan het werk en het rapport van de BECA-commissie, met name over onderwerpen als geestelijke gezondheid en kwaliteit van overleven.

Als direct resultaat van het pleitbezorgingswerk van YCE, behandelde het rapport voor het eerst onderwerpen die volledig werden genegeerd door het kankerbestrijdingsplan, zoals — Vruchtbaarheid: het rapport ” roept de Commissie en de lidstaten op om acties te plannen die, in de context van zorg en behandeling, meer aandacht voor de bescherming van de vruchtbaarheid van patiënten bevorderen, met name in het geval van kanker bij kinderen en jongeren” & “dringt er bij de lidstaten sterk op aan ervoor te zorgen dat alle kankerpatiënten volledig worden geïnformeerd over de mogelijkheid van procedures voor behoud van vruchtbaarheid voorafgaand aan de start van actieve behandeling; dringt aan op de ontwikkeling van richtsnoeren op EU-niveau voor gezondheidswerkers, waarin wordt bepaald op welke leeftijd kankerpatiënten moeten worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van procedures voor reproductieve gezondheid; moedigt de lidstaten voorts aan om ervoor te zorgen dat alle kankerpatiënten die onder de verplichte nationale ziektekostenverzekering vallen, voor dergelijke diensten worden vergoed door de nationale ziektekostenverzekeringen” — Adolescenten en jongvolwassenen als een speciale populatie: het rapport jonge volwassenen (AYA’s) met kanker moeten op EU-niveau worden erkend als een bepaalde groep met specifieke medische en psychosociale behoeften, en voor het opzetten van schoolprogramma’s die aan hen zijn gewijd