“Tumori središnjeg živčanog sustava (HNS) najčešći su čvrsti tumori i druga najčešća vrsta raka u djece i adolescenata. Ukupno preživljenje kontinuirano se poboljšava u Njemačkoj, budući da se sve veći broj pacijenata liječi prema standardiziranim, multicentričnim, multimodalnim preporukama za liječenje, ispitivanjima njemačkog pedijatrijskog konzorcija za tumor na mozgu (HIT-Network) ili Međunarodnog društva za pedijatrijsku onkologiju-Europu (SIOP-E) tijekom posljednjih desetljeća. Danas preživljavaju dva od tri pacijenta. Najmanje 8000 preživjelih tumora mozga u djetinjstvu (CBTS) trenutno živi u Njemačkoj. Suočavaju se s doživotnim kasnim učincima povezanim s bolestima i liječenjem (LE) i povezanim socioekonomskim problemima više od mnogih drugih preživjelih od raka u djetinjstvu (CCS). Sud preispituje LE i posljedične posebne potrebe ove skupine CCS-a. Sud preispituje LE i posljedične posebne potrebe ove skupine CCS-a. Unatoč njihovoj sve većoj važnosti za buduću optimizaciju liječenja, ni raznolikost kronične i kumulativne LE ni njihovi relevantni čimbenici rizika i naknadni utjecaj na kvalitetu preživljavanja još nisu sveobuhvatno obrađeni za KBTS tretirane prema HIT- ili SIOP-E-protokolima. I dalje se moraju generirati i utvrditi informacije utemeljene na dokazima za osnaživanje preživjelih i dionika, kao i medicinsko stručno znanje za upravljanje njihovom individualnom zdravstvenom skrbi, psihosocijalnim i obrazovnim/strukovnim potrebama. Uspostava dugoročne mreže za istraživanje i skrb u Njemačkoj doprinosi europskoj platformi čiji je cilj optimizirati prijelaz KBTS-ova u odraslu dob kao otporne pojedince s visokom kvalitetom preživljavanja, uključujući optimalne razine aktivnosti sudjelovanje i prihvaćanje od strane društva.” Tumours of the central nervous system (CNS) are the most frequent solid tumours and the second most frequent type of cancer in children and adolescents. Overall survival has continuously improved in Germany since an increasing number of patients have been treated according to standardised, multicentre, multimodal treatment recommendations, trials of the German Paediatric Brain Tumour Consortium (HIT-Network) or the International Society of Paediatric Oncology-Europe (SIOP-E) during the last decades.Today, two out of three patients survive. At least 8000 long-term childhood brain tumour survivors (CBTS) are currently living in Germany. They face lifelong disease- and treatment-related late effects (LE) and associated socioeconomic problems more than many other childhood cancer survivors (CCS).We review the LE and the resulting special needs of this particular group of CCS. Despite their increasing relevance for future treatment optimisation, neither the diversity of chronic and cumulative LE nor their pertinent risk factors and the subsequent impact on quality of survival have yet been comprehensively addressed for CBTS treated according to HIT- or SIOP-E-protocols.Evidence-based information to empower survivors and stakeholders, as well as medical expertise to manage their individual health care, psychosocial and educational/vocational needs, must still be generated and established. The establishment of a long-term research- and care network in Germany shall contribute to a European platform, that aims at optimising CBTSs’ transition into adulthood as resilient individuals with high quality of survival including optimal levels of activity, participation and acceptance by society.