Tumorile sistemului nervos central (SNC) sunt cele mai frecvente tumori solide și al doilea cel mai frecvent tip de cancer la copii și adolescenți. Per ansamblu, rata de supraviețuire s-a îmbunătățit continuu în Germania, deoarece un număr tot mai mare de pacienți au fost tratați conform recomandărilor de tratament standardizate, multicentric, multimodal, studii efectuate de Consorțiul german pentru tumori cerebrale pediatrice (HIT-Network) sau ale Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică-Europa ( SIOP-E) în ultimele decenii. Astăzi, doi din trei pacienți supraviețuiesc. Cel puțin 8000 de supraviețuitori pe termen lung ai tumorilor cerebrale pediatrice (CBTS) trăiesc în prezent în Germania. Ei se confruntă cu efecte tardive (LE) legate de boli și tratament pe tot parcursul vieții și cu probleme socioeconomice asociate mai mult decât mulți alți supraviețuitori ai cancerului pediatric (CCS). Examinăm efectele tardive (LE) și nevoile speciale rezultate ale acestui grup special de supraviețuitori (CCS). În ciuda relevanței lor sin ce în ce mai mare cu privire la optimizarea viitoare a tratamentului, nici diversitatea cronică și cumulativă a efectelor tardive (LE), nici factorii lor de risc pertinenti și impactul ulterior asupra calității supraviețuirii nu au fost încă abordate în mod cuprinzător pentru supraviețuitorii tumorilor cerebrale pediatrice (CBTS) tratați conform protocoalelor HIT- sau SIOP-E. Informațiile bazate pe dovezi pentru abilitarea supraviețuitorilor și a părților interesate, precum și expertiza medicală pentru gestionarea asistenței medicale personală, nevoile psihosociale și educaționale/vocaționale trebuie în continuare generate și stabilite. Înființarea unei rețele de cercetare și asistență medicală pe termen lung în Germania va contribui la o platformă europeană, care are ca scop optimizarea tranziției supraviețuitorilor CBTS la vârsta adultă ca pesoane reziliente, cu o calitate superioară a supraviețuirii, inclusiv niveluri optime de activitate, participare și acceptare de către societate. Tumours of the central nervous system (CNS) are the most frequent solid tumours and the second most frequent type of cancer in children and adolescents. Overall survival has continuously improved in Germany since an increasing number of patients have been treated according to standardised, multicentre, multimodal treatment recommendations, trials of the German Paediatric Brain Tumour Consortium (HIT-Network) or the International Society of Paediatric Oncology-Europe (SIOP-E) during the last decades.Today, two out of three patients survive. At least 8000 long-term childhood brain tumour survivors (CBTS) are currently living in Germany. They face lifelong disease- and treatment-related late effects (LE) and associated socioeconomic problems more than many other childhood cancer survivors (CCS).We review the LE and the resulting special needs of this particular group of CCS. Despite their increasing relevance for future treatment optimisation, neither the diversity of chronic and cumulative LE nor their pertinent risk factors and the subsequent impact on quality of survival have yet been comprehensively addressed for CBTS treated according to HIT- or SIOP-E-protocols.Evidence-based information to empower survivors and stakeholders, as well as medical expertise to manage their individual health care, psychosocial and educational/vocational needs, must still be generated and established. The establishment of a long-term research- and care network in Germany shall contribute to a European platform, that aims at optimising CBTSs’ transition into adulthood as resilient individuals with high quality of survival including optimal levels of activity, participation and acceptance by society.