Mijeloablativno totalno zračenje tijela (TBI) je važan modalitet u kondicioniranju za alogenu transplantaciju hematopoetskih matičnih stanica (HSCT), posebno kod djece s visokorizičnom akutnom limfoblastnom leukemijom (ALL). TBI prakse su heterogene i specifične za institucije. Budući da je TBI povezan sa višestrukim kasnim štetnim efektima, preporuke mogu pomoći u standardizaciji prakse i poboljšanju omjera ishoda u odnosu na toksičnost za djecu.