(Een interview met professor Hans Hägglund, die tot voor kort optrad als hoofdarts en operationeel manager van de afdeling kinderoncologie van het Universitair Ziekenhuis van Uppsala.) Door Barncancerfonden. De zorg voor volwassen overlevenden van kanker in Zweden is ongelijk en afhankelijk van de geografische locatie. Zweden is verdeeld in 21 provincies, die zes regio’s hebben gevormd waarin verschillende van deze provincies samenwerken. Veel locaties zijn afhankelijk van individueel gedreven geesten om zorg te verlenen, wat het systeem kwetsbaar maakt. Verder is het nodig dat de verschillende digitale systemen van de provincies voor medische dossiers kunnen communiceren. Uiteindelijk is er hoop dat de Zweedse systemen ook met andere nationale systemen kunnen communiceren. Prof. Hägglund weet niet zeker of de staat meer moet worden betrokken, maar vindt het een gegeven om gezamenlijke beslissingen te nemen en deze gelijkelijk uit te voeren. Het gebruik van de verschillende nationale dossiers voor overlevenden van kanker, zoals het register van Salub, is van het grootste belang, omdat het de zorgverleners in staat stelt om te zien welke behandelingen later een bepaalde complicatie kunnen veroorzaken en deze mogelijk bij toekomstige patiënten kunnen voorkomen. Hoewel het nieuwe landelijke zorgprogramma relatief recent is gelanceerd, is het ook een kwestie van budgetteren en prioriteiten The care provided for adult cancer survivors in Sweden is unequal and dependent on geographical location. Sweden is divided into 21 counties, which have formed six regions where several of these counties cooperate. Many locations are dependent on individual driven spirits to provide care, which make the system vulnerable. Further, there’s a need for the counties’ different digital systems for medical records to be able to communicate. Eventually, there’s a hope that the Swedish systems would be able to communicate with other national systems as well. Prof. Hägglund is uncertain if the state should be involved more but feel that it’s a given to take joint decisions, and to implement them equally. Making use of the different national records for cancer survivors, like Salub’s register, is paramount as it allows the healthcare providers to see which treatments might cause a certain complication later, and potentially prevent it in future patients. Although the new national care program was launched relatively recently, it’s also a matter of budgeting and priorities