Užimtumas laikomas svarbiu sveiko gyvenimo po vėžio aspektu. Be kita ko, jis leidžia paaugliams ir jauniems suaugusiesiems turėti normalumo jausmą (kasdienę struktūrą), atgauti tapatybės jausmą ir finansinį saugumą, o tai teigiamai veikia bendrą jų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Deja, daugelis išgyvenusiųjų praneša apie nepageidaujamas vėžio ligos ir gydymo pasekmes. Tarp jų – nedarbas, mažesnės pajamos ir karjeros perorientavimas. Kadangi jaunieji išgyvenusieji vėžį yra profesinės karjeros pradžioje ir gali turėti mažai darbo patirties arba jos visai neturėti, (re)integracija į profesinį gyvenimą jiems gali būti didelis iššūkis.

Siekdami atidžiau pažvelgti į išgyvenusių vėžį asmenų profesinę ir finansinę padėtį, Silvie Janssen tyrėjai palygino išgyvenusius vėžį asmenis su pagal amžių ir lytį atitinkamais žmonėmis iš bendros Nyderlandų populiacijos. Siekiant ištirti trumpalaikį ir ilgalaikį vėžio (ir gydymo) poveikį, buvo lyginami asmenys vėžio diagnozės nustatymo metais, po metų ir po penkerių metų. Šis tyrimas ypatingas tuo, kad tyrėjai naudojo ne pačių išgyvenusiųjų duomenis apie jų profesinę ir finansinę padėtį, o objektyvius Nyderlandų statistikos tarnybos registro duomenis.

Kokios šio tyrimo išvados?

Tyrimu pavyko įrodyti, kad vėžį išgyvenę jaunuoliai yra gerokai mažiau linkę įsidarbinti, palyginti su bendra populiacija, tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Išgyvenusieji taip pat dažniau gauna neįgalumo pašalpas. Tačiau asmeninės ir namų ūkio pajamos tarp vėžiu sirgusių ir nesirgusių žmonių nesiskyrė. Taip pat paaiškėjo, kad moterys gerokai dažniau nei vyrai yra ilgalaikės bedarbės. Gydymo tipas taip pat turi įtakos profesinei padėčiai: invazyvesni gydymo būdai (chemoterapija, radioterapija ir hormonų terapija) siejami su nedarbu. Tai rodo, kad didesnė gydymo našta gali turėti įtakos ir išgyvenusiems asmenims ilguoju laikotarpiu. Šio tyrimo rezultatai atitinka kitus tarptautinius vėžį išgyvenusiųjų paauglystėje ar jaunystėje tyrimus, kurie rodo pablogėjusią užimtumo ir finansinę padėtį.

Ko šis tyrimas mums nepasako?

Kadangi tai yra registro duomenys ir patys išgyvenusieji nebuvo apklausti, nesužinome konkrečių nedarbo priežasčių. Kai kurie gali būti priversti tai daryti dėl neigiamo vėžio (ir gydymo) poveikio arba susidurti su diskriminacija užimtumo srityje, o kiti gali sąmoningai pasirinkti keisti savo užimtumo statusą, nes dėl patirtų išgyvenimų pasikeitė jų gyvenimo ir karjeros perspektyvos. Neabejotina tik tai, kad išgyvenusieji vėžį dažniau susiduria su nedarbu nei panašūs žmonės, nesusidūrę su šia liga.

Kokią išvadą padarė tyrėjai?

Net ir remiantis objektyviais registro duomenimis galima pastebėti, kad paauglystėje ar jaunystėje išgyvenusieji vėžį dažniau patiria bedarbystę nei panašūs asmenys iš bendrosios populiacijos. Nors finansinė parama yra prieinama ir ja pasinaudojama, bedarbių pajamos yra gerokai mažesnės. Todėl išgyvenusiems vėžį asmenims turėtų būti teikiamos aktyvios, individualiai pritaikytos rekomendacijos ir konsultacijos. Nuo pat diagnozės nustatymo momento teikiant paramą užimtumo ir finansinės padėties klausimais, išgyvenusiems asmenims būtų lengviau rasti (grįžti) į darbo rinką.

occupational and financial outcomes between survivors of cancer and people without cancer