Malo je poznato zašto nedostaje primanje naknadne skrbi kod djece koja su preživjela rak (CCS). Ova studija opisala je prepreke za primanje naknadne skrbi među CCS, identificirala sociodemografske korelacije prepreka i ispitala da li je prepreka primanja naknadne skrbi povezana sa kvalitetom života povezanu sa zdravljem. Odrasli CCS (N=84) anonimno su anketirani putem REDCap-a koristeći upitnik Barriers to Care Questionnaire (BCQ) i Quality of Life Scale-Cancer Survivor (QOL-CS).

Provedene su i deskriptivna i korelacijska analiza. Medijan ukupnog rezultata BCQ bio je 88,5 (interkvartilni rasponi: 78,4 do 95,7), s najvećim preprekama prijavljenim na subskalama Vještine (npr. lakoća snalaženja u zdravstvenom sustavu) i Pragmatizam (npr. trošak). Postojala je statistički značajna korelacija između ukupnog rezultata BCQ i ukupnog rezultata QOL-CS (rs=0,47, P <0,0001) i fizičkih, psiholoških i društvenih subskala QOL-CS (svi P<0,05). Rezultati su otkrili da su prepreke za naknadnu skrb za CCS uglavnom povezane s troškovima i logistikom zakazivanja termina, te da je više prepreka za skrb povezano s nižom zdravstvenom kvalitetom života među CCS. Identificiranje prepreka za naknadnu skrb prvi je korak u poboljšanju pridržavanja, što bi omogućilo ranije otkrivanje kasnih učinaka terapije raka i time rezultiralo smanjenjem morbiditeta i mortalitetaParent-Reported Health-Related Quality of Life in Pediatric Childhood Cancer Survivors