Ovaj članak ima za cilj olakšati provedbu dugotrajne naknadne skrbi (LTFU) i poboljšati jednakost skrbi za osobe koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescentima i mladim odraslim osobama (CAYA), Radna skupina za smjernice PanCareSurFup razvila je. preporuke temeljene na dokazima za organizaciju LTFUFU-a. U članku se naglašava važnost skrbi LTFU-a za sadašnje i buduće osobe koje su preboljele rak u djetinjstvu, pružaju se preporuke u vezi s organizacijom skrbi za LTFU, osoblje uključeno u njegu LTFU-a, komponente skrbi za LTFU i početak skrbi o LTFU-u This article aims to facilitate the implementation of long-term follow-up (LTFU) care and improve equality of care for childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer survivors, the PanCareSurFup Guidelines Working Group developed evidence-based recommendations for the organization of LTFUThe article highlights the importance of LTFU care for current and future childhood cancer survivors, recommendations regarding the organization of LTFU care, personnel involved in LTFU care, components of LTFU care and the start of LTFU care are provided