direktan rezultat YCE-ovog zagovaračkog rada od 2018. godine, ova tema je uključena u Europski plan za borbu protiv raka, kao i u rezoluciju BECA komiteta Europskog parlamenta o Jačanju Europe u borbi protiv raka ka sveobuhvatnoj i koordiniranoj strategiji 2020/2267(INI) u kojoj se navodi da najkasnije do 2025. godine sve države članice trebaju garantirati pravo na zaborav svim europskim pacijentima 10 godina nakon završetka liječenja, a do pet godina nakon završetka liječenja za pacijente čija je dijagnoza postavljena prije dobi od 18. Izvještaj poziva na uvođenje zajedničkih standarda za pravo na zaborav prema relevantnim odredbama o politici zaštite potrošača Ugovora o funkcionisanju Europske unije, kako bi se popravila fragmentirana nacionalna praksa u oblast procjene kreditne sposobnosti i osigurati jednak pristup kreditima za preživjele od raka; i poziva na ugrađivanje prava preživjelih od raka na zaborav u relevantno zakonodavstvo EU-a kako bi se spriječila diskriminacija i poboljšao pristup preživjelih od raka finansijskim uslugama.

Od događaja 2018. koji je YCE domaćin u Evropskom parlamentu, kada je samo Francuska mogla dati primjer, zakonodavni prijedlozi su usvojeni u Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Portugalu i Rumuniji, a slijedilo ih je još više evropskih država članica.