Ši skrajutė yra svarbus informacijos šaltinis visiems, kurie nori pasitikrinti, ar gali vairuoti, kai serga smegenų augliu ar kita onkologine liga, susijusia su centrine nervų sistema. Joje aptariami teisiniai aspektai (teisinis pagrindas Vokietijoje), kontaktiniai asmenys, tinkamumo vairuoti vertinimo kriterijai, pats patikrinimas ir kitos galimybės. The flyer is an important source of information for anyone who wants to check their fitness to drive when suffering from a brain tumour or another oncological disease involving the central nervous system.It discusses legal aspects (legal basis in Germany), contact persons, assessment criteria for fitness to drive, the examination itself and other options.